Všeobecné obchodné podmienky - Zelený jačmeň | Lean Enterprise Slovakia

...
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obchodné podmienky a osobné údaje

 

Spracovanie a ochrana osobných údajov (GDPR)

Naša spoločnosť osobné údaje spracováva len pri  spracúvaní objednávky na základe článku  6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon o DPH).
Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar  potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru a jeho efektívneho doručenia potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, ako aj telefónne číslo, aby Vám kuriér mohol zavolať pri doručení zásielky.
Dotknutá osoba, teda Vy, náš zákazník, týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Iné údaje nespracovávame, nemáme newsletter ani iný dôvod ani proces Vaše údaje spracovávať a preto Vás žiadame ako súčasť týchto obchodných podmienok o súhlas zakliknutím políčka na dokončenie objednávky.1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.zelenyjacmen.eu, ktorého prevádzkovateľom je Lean Enterprise Slovakia s.r.o., so sídlom Ladomerská Vieska 157, 965 01 Ladomerská Vieska, ICO 45621802, IČ DPH: SK2023074020, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 20406/S, email: info@leanenterprise.sk.

Prevádzkovateľ je platcom DPH.

1.2 Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Lean Enterprise Slovakia s.r.o. zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Lean Enterprise Slovakia s.r.o. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


2. Pojmy

2.1 Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.
2.2 Uzatvorenie kúpnej zmluvy
objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
2.3 Obchodné podmienky
zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
2.4 Predávajúci (dodávateľ)
je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
2.5 Kupujúci (spotrebiteľ)
je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


3. Objednávka kúpna zmluva

3.1  Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky, odoslaním vyplneného objednávkového listu. Kupujúci je povinný uviesť do objednávkového formulára nasledovné údaje:
meno a priezvisko kupujúceho,
adresu kupujúceho,
telefonický a emailový kontakt.
Sekcia „Správa“ je nepovinná. Sekcia „Captcha“ je povinná a slúži ako antispam ochrana internetového obchodu.
3.2  Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.zelenyjacmen.eu sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, čo zároveň potvrdí aktívnym odklikom pred odoslaním objednávky.
3.3  Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.zelenyjacmen.eu, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán).
3.4  Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
3.5  Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.


4. Dodacie podmienky

4.1  Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Zásielky sú odosielané kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade, ak tovar nevieme dodať kompletne podľa objednávky (nie je skladom niektorý tovar v objednanom počte), informujeme o tom zákazníka telefonicky alebo mailom. V takomto prípade Vám bude objednávka vyexpedovaná až po odsúhlasení o zmene stavu objednávky u zákazníka. Faktúra za objednávku je zasielaná spolu s tovarom. Cena dopravy závisí od výšky objednávky.

4.2  V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný v deň prijatia platby, najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní čiastky na účet predávajúceho a spravidla doručený do troch pracovných dní odo dňa prijatia platby.
4.3  Balíky sú expedované prostredníctvom Slovenskej pošty, druhou triedou doporučene. Doručenie balíkov je do 3-6 pracovných dní. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 14 dní.


5. Ceny

5.1  Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
5.2  Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu alebo v prípade zmeny cien u dodávateľa.
5.3  Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.


6. Platobné podmienky

6.1  Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť prevádzkovateľovi prostredníctvom:
uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte,
jednorazový prevod z účtu na bankové spojenie spoločnosti Lean Enterprise Slovakia s.r.o. uvedeným na faktúre
6.2  Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, predávajúci má právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená


7. Poštovné a balné

7.1  Cena poštovného pre Slovenskú republiku je uvedená v objednávkovom formulári vrátane DPH pri dodaní na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty
7.2  Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov, je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.


8. Prevzatie tovaru

8.1  Kupujúci bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme, spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho, za účelom dohodnutia ďalšieho postupu
8.2  Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, že je zásielka viditeľne poškodená, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške 5,00 EUR.


9. Záručné a reklamačné podmienky

9.1  Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
9.2  Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá zároveň slúži ako záručný list.
9.3  Produkty zakúpené vo výpredaji nie je možné reklamovať.


10. Ochrana osobných údajov

10.1  Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne.
10.2  Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@leanenterprise.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.
10.3  Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú v našom vlastníctve a sú umiestené v priestoroch spoločnosti. Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.


11. Záverečné ustanovenia

11.1  Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.
11.2  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Obchodné podmienky platia od 01. 02. 2015

ČO VIEME

>>NIE JE SKLADOM<< Zelený jačmeň Green magma 150g - prášok

20,90 € Vložiť

>>NIE JE SKLADOM<< Zelený jačmeň Green magma 300g - prášok

44,90 € Vložiť
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky